برچسب زده شده با: TopicsReproductionethicsbioethicsgenderhealthmedicine

رحم مصنوعی حقوق سقط جنین را برای همیشه تغییر خواهد داد

فروردین 14, 14020 79

در نتیجه، اگر فقه سقط جنین همچنان از زنده ماندن جنین به عنوان معیار اصلی خود برای مجاز بودن سقط جنین استفاده کند، سقط جنین در عصر اکتوژنز خطر کمتری از نظر اخلاقی و اجتماعی پذیرفتن را دارد. نسبت به امروز. این خطر واقعی وجود دارد که قوانین آینده، به ویژه در جوامع، ایالت ها و کشورهای محافظه کار، به محض در دسترس شدن اکتوژنز، سقط جنین را به طور کامل ممنوع کند. اگرچه اکتوژنز […]

×