برچسب زده شده با: Topicsmethaneclimate changearcticPhotographyHardware IssueMagazine-31.05

کارآگاهان متان وسواس دائمی منجمد در قطب شمال

فروردین 17, 14020 7

نیمه شب زمین گلف سان در فیربنکس، آلاسکا، آنها می گویند که شما هرگز دوبار یک ضربه را دریافت نمی کنید. این به این دلیل است که قطب شمال بسیار سریعتر از بقیه سیاره گرم می شود و با آب شدن یخ های دائمی زیرزمینی، مسیرهای فرعی مسیر را تغییر شکل می دهد. این یخ زدایی سریع مواد آلی باستانی را باز می کند – بسیاری از آنها. (منجمد دائمی جهان دو برابر کربن فعلی […]

×