برچسب زده شده با: TopicseconomicsPlanet Earthurban planningphilosophy

مالکیت زمین معنی ندارد

اردیبهشت 14, 14020 8

“هیچ چیزی به نام صاحبخانه خوب وجود ندارد” فریاد متشکل از اجاره کنندگان عصبانی است. در آینده، ممکن است اخلاق متعارف این باشد که مالکیت زمین به سادگی اشتباه است. در زمانه ما، مالکیت زمین به اندازه مالکیت ماشین یا خانه طبیعی به نظر می رسد. و این منطقی است: فرض کلی این است که شما می توانید به طور خصوصی مالک هر چیزی باشید، به استثنای مواردی مانند سلاح های خطرناک یا آثار باستانی. […]

×